Ανάλυση της χρήσης λεξικών δανείων στην ελληνική γλώσσα: Μια εμπειρική μελέτη στις ψευδόφιλες μονάδες - Université Paul Valéry Montpellier 3 Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008

Ανάλυση της χρήσης λεξικών δανείων στην ελληνική γλώσσα: Μια εμπειρική μελέτη στις ψευδόφιλες μονάδες

Analysis of the use of lexical loans in Greek: An empirical study on false friends

Analyse de l'utilisation des emprunts lexicaux en grec: une étude empirique sur les faux amis

Résumé

Ο «Δανεισμός» είναι ένα γλωσσικό φαινόμενο που απασχολεί ιδιαίτερα τη σύγχρονη γλωσσολογία, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επαφή των γλωσσικών κοινοτήτων. Οι «Ψευδόφιλες Μονάδες» συχνά αποτελούν προϊόντα δανεισμού. «Δάνειες» θεωρούμε τις λέξεις που έχουν εισαχθεί σε μία γλώσσα από κάποια άλλη σε δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ ως «Ψευδόφιλες Μονάδες» δεχόμαστε τις λέξεις που παρουσιάζουν φωνητικές ή μορφολογικές ομοιότητες, αλλά σημασιολογική απόκλιση ανάμεσα στις δύο γλώσσες.Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης της χρήσης Ψευδόφιλων Μονάδων στην Ελληνική γλώσσα. Οι επιλεχθείσες Ψευδόφιλες Μονάδες αποτελούν Δάνειες λέξεις. Μας απασχολεί η συχνότητα χρήσης των δάνειων ψευδόφιλων λεξικών μονάδων και η ορθότητα της χρήσης τους από φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής.Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα, βάσει ερωτηματολογίου, σε δείγμα αντιπροσωπευτικό ως προς το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης. Οι παραδειγματικές προτάσεις του ερωτηματολογίου αντλήθηκαν κυρίως από το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου και ομαδοποιήθηκαν με σκοπό τη δυνατότητα γενίκευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων γενικότερης επιρροής. Ως δυνητικοί παράγοντες επηρεασμού της ορθότητας και της συχνότητας χρήσης των ψευδόφιλων μονάδων (μεταβλητές ελέγχου) ετέθησαν στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, η ιδιότητα και η γνώση ξένων γλωσσών.Αναφορικά με την προτίμηση ελληνικής ή ξενικής προέλευσης λέξεων στο λόγο, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έδειξε μια ελαφρά γενική τάση προς τις πρώτες, η οποία είναι ιδιαιτέρως αισθητή στην κατηγορία ‘Αισθητική & Ψυχαγωγία’. Η συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων μονάδων επηρεάζεται κυρίως από την ηλικία και την ιδιότητα του ερωτώμενου.Σε σχέση με την ορθότητα χρήσης, διαπιστώθηκε γενική τάση των ερωτηθέντων να απαντάει ορθά. Εμφανώς ορθότερη χρήση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες ‘Άνθρωποι’ και ‘Αισθητική & Ψυχαγωγία’. Η χρήση επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, την ιδιότητα, το επίπεδο γνώσης και τη στάση του ομιλητή απέναντι στην Αγγλική γλώσσα. Τέλος, προκύπτει πως η ορθότητα των απαντήσεων σχετίζεται με την προτίμηση ή αποφυγή χρήσης ψευδόφιλων μονάδων.
"Borrowing" is a linguistic phenomenon that is of particular concern to contemporary linguistics, as it is inextricably linked to the contact between linguistic communities. "False friends" are often products of borrowing. We consider "Loans" to be words that have been introduced into one language from another at a given point in time, while we accept as "False friends" those words that show phonetic or morphological similarities but semantic divergence between the two languages.The present study is a first attempt to investigate the use of False friends in Greek. The selected False friends are loanwords. We are concerned with the frequency of use of loaner False friends and the correctness of their use by native speakers of Greek.For this purpose, a questionnaire-based survey was conducted on a representative sample in terms of gender, age and level of education. The paradigmatic sentences of the questionnaire were mainly drawn from the corpus of texts of the Institute of Speech Processing and were grouped in order to allow generalization and drawing conclusions of general influence. Items such as gender, age, education, status and foreign language proficiency were put forward as potential factors influencing the correctness and frequency of use of False friends (control variables).Regarding the preference for words of Greek or foreign origin in speech, the statistical processing of the data showed a slight general tendency towards the former, which is particularly noticeable in the category 'Aesthetics & Entertainment'. The frequency of use of False friends is mainly influenced by the age and status of the respondent.In relation to correctness of use, a general tendency of respondents to answer correctly was found. Obviously more correct usage was observed in the categories 'People' and 'Aesthetics & Entertainment'. Usage is influenced by gender, age, status, level of knowledge and the speaker's attitude towards English. Finally, it can be seen that the correctness of the answers is related to the preference or avoidance of using False friends.
"L'emprunt" est un phénomène linguistique qui intéresse particulièrement la linguistique contemporaine, car il est inextricablement lié au contact entre les communautés linguistiques. Les "faux amis" sont souvent le produit d'emprunts. Nous considérons comme "emprunts" les mots qui ont été introduits dans une langue à partir d'une autre à un moment donné, tandis que nous acceptons comme "faux amis" les mots qui présentent des similitudes phonétiques ou morphologiques mais des divergences sémantiques entre les deux langues.La présente étude est une première tentative d'investigation de l'utilisation des faux amis en grec. Les faux amis sélectionnés sont des mots d'emprunt. Nous nous intéressons à la fréquence d'utilisation des faux amis d'emprunt et à la pertinence de leur utilisation par les locuteurs natifs du grec.À cette fin, une enquête par questionnaire a été menée auprès d'un échantillon représentatif en termes de sexe, d'âge et de niveau d'éducation. Les phrases paradigmatiques du questionnaire ont été principalement tirées du corpus de textes de l'Institut de traitement de la parole et ont été regroupées afin de permettre une généralisation et de tirer des conclusions d'influence générale. Des éléments tels que le sexe, l'âge, l'éducation, le statut et la maîtrise d'une langue étrangère ont été proposés comme facteurs potentiels influençant la pertinence et la fréquence d'utilisation des faux amis (variables de contrôle).En ce qui concerne la préférence pour les mots d'origine grecque ou étrangère dans le discours, le traitement statistique des données a montré une légère tendance générale en faveur des premiers, ce qui est particulièrement visible dans la catégorie "Esthétique et divertissement". La fréquence d'utilisation des faux amis est principalement influencée par l'âge et le statut du répondant.En ce qui concerne la pertinence de l'utilisation, on a constaté une tendance générale des répondants à répondre correctement. Il est évident que les catégories "Personnes" et "Esthétique et divertissement" sont celles où l'usage correcte est constaté le plus souvent. L'utilisation est influencée par le sexe, l'âge, le statut, le niveau de connaissance et l'attitude du locuteur vis-à-vis de l'anglais. Enfin, on constate que la pertinence des réponses est liée à la préférence ou à l'évitement de l'utilisation des faux amis.
Fichier principal
Vignette du fichier
Varvara PYROMALI Ανάλυση της Χρήσης Λεξικών Δανείων στην Ελληνική Γλώσσα Μια Εμπειρική Μελέτη στις Ψευδόφιλες Μονάδες.pdf (1.53 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt

Dates et versions

hal-03247522 , version 1 (03-06-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03247522 , version 1

Citer

Varvara Pyromali. Ανάλυση της χρήσης λεξικών δανείων στην ελληνική γλώσσα: Μια εμπειρική μελέτη στις ψευδόφιλες μονάδες. 1st International Conference "Language in a changing world", University of Athens, Dec 2005, Athènes, Greece. pp.461-467. ⟨hal-03247522⟩
43 Consultations
428 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More